Gebruik van verschillende Datasets

(DEV)
Programma’s waarbij je een database gebruikt, worden dikwijls ontwikkeld op een andere databank dan diegene die uiteindelijk zal gebruikt worden.
Stel dat de ontwikkeling gebeurt op server (DEV), met databank employee. Die server kan evengoed een virtuele machine, je eigen desktop of laptop zijn.

Structuur (DEV) –> (PRODUCTION)
Op een bepaald moment wordt het programma in gebruik genomen, en maak je dus een definitieve databank aan op de server (PRODUCTION), die werkelijk gebruikt wordt. Waarschijnlijk houd je je DEV voor verdere ontwikkeling, met een kleine test-database met relevante gegevens voor wat je aan het ontwikkelen bent, terwijl die van de (PRODUCTION) server met rasse schreden in volume toeneemt.

Data (PRODUCTION) –> (TEST)
Die verdere ontwikkeling testen met echte productie data wil je misschien laten doen door iemand anders, terwijl jij voortontwikkelt. Dan is het handig om een (TEST) systeem te hebben. De data kan je uit de productieserver halen, zodat je op grote aantallen data kan testen, wat realistischer is.

(DEV) ? (TEST) ? (PRODUCTION)
Als je nu vanop je ontwikkelomgeving programma’s wil gebruiken met data van TEST (vers geupdate van PRODUCTION), moet je de gegevens van je verbinding met de databank in het programma aanpassen. Waarschijnlijk in een settings- of configuratiebestand, wat het iets gemakkelijker maakt. Je kan dat settingsbestand dan in versies DEV en TEST maken, en met een shell script het te gebruiken configuratiebestand kopiëren over het standaard configuratiebestand. Of kan het vanuit je software?

Dataset
Concept: je kan in je programma voorzien om verschillende datasets te gebruiken. Gevolg is dat je in een menu kan omschakelen naar “dev”, “test”, of “production”, en dat de juiste connectiegegevens geladen worden.

Ik gebruik een aparte module voor de data (1)
MData

Ik nummer mijn datasets, zodat ik ze gemakkelijk kan aflopen maar ook in de Settings kan opslaan: 0, 1, 2…
Ik houd in een variabele in de data module bij welke dataset momenteel in gebruik is:
PRIVATE iCurrentDataSet AS Integer

Ik geef de dataset een standaard naam in de module die de data gebruikt:
PRIVATE CONST sDataSetName = "dbdata"

Voor de eigen data heb ik dus db configuraties:
dbdata0, dbdata1, dbdata2 (0-dev, 1-test, 2-production).

In de Settings file komt bv:
[dbdata0]
servertype="mysql"
datasetname="dbdatadev"
database="maindb"
host="localhost"
login="myapp"
password="ldfjq5sehrqz"
...

[dbdata1]
servertype="mysql"
datasetname="dbdatatest"
database="maindb"
host="test.copyleft.loc"
login="myapp"
password="ldfjq5sehrqz"
...

Om de instelling van de juiste dataset “sDataset” op te halen, te bewaren moet je hem natuurlijk kunnen benoemen:

Settings["dbdata1/host"]

Of via universelere code
sDataset & "/host"
waarbij
sDataset = getDataSetString(iCurrentDataSet)

Die is samengesteld van de naam plus het nummer, een procedure uit de betreffende module levert die:

PUBLIC SUB getDataSetString(i as Integer) AS String
   RETURN sDataSetName & Str$(iCurrentDataSet)
END

Hiermee kan je de voorkeuzelijst vullen.


NB:

Als je meer data modules gebruikt:

Een aparte module voor de data, import, export, enz, met telkens hetzelfde systeem.
MData
MImport
MExport

krijgt in elke module de dataset een *andere* naam:

dbdata = voor de eigen data van het programma
dbimport = voor data die geïmporteerd wordt uit een andere databank
..

Voor de import data heb ik dan datasets:
dbimport0, dbimport1, dbimport2

In de settingsfile zijn die dan terug te vinden:

[dbimport0]
servertype="mysql"
datasetname="dbimportdev"
database="maindb"
host="localhost"
login="readimport"
password="ldfjq5sehrqz"
...

[dbimport1]
servertype="mysql"
datasetname="dbimporttest"
database="maindb"
host="test.copyleft.loc"
login="readimport"
password="ldfjq5sehrqz"
...

Een aanzet tot ietwat universele code:

PUBLIC CONST sDataSet AS String = "dbimport" ' <---- Change this
' to change for each module - base for name in settings file

PRIVATE iCurrentDataSet AS Integer = 0 ' no of dataset, 0 is default, alternatives 1, 2, .. defined in settings

PRIVATE sCurDataSetName AS String ' 

PUBLIC $hconData AS NEW ConnectionPUBLIC SUB getLastError() AS String
 
 RETURN sLastError
 
END

PUBLIC SUB resetError()
 
 sLastError = ""
 
END


PUBLIC SUB curDataSetString() AS String
 
 RETURN getDataSetString(iCurrentDataSet)
 
END

PRIVATE SUB getDataSetString(i AS Integer) AS String
 
 RETURN sDataSet & Str$(iCurrentDataSet)
 
END

PUBLIC SUB getDataSetName() AS String
 
 RETURN sCurDataSetName
 
END


PUBLIC SUB loadDataSet(iDataSet AS Integer) AS Boolean
 
 DIM sData AS String
 
 iCurrentDataSet = iDataSet
 sData = getDataSetString(iCurrentDataSet)
 
 DEBUG Settings.Path &/ Application.Name & ".conf"
 IF (Exist(Settings.Path &/ Application.Name & ".conf"))
  sCurDataSetName = Settings[sData & "/datasetname"]
  WITH $hconData
   .Host = Settings[sData & "/host"]
   .Name = Settings[sData & "/database"]
   .Login = Settings[sData & "/login"]
   .Password = Settings[sData & "/password"]
   .Type = Settings[sData & "/servertype"]
  END WITH 
  RETURN TRUE
 ELSE 
  iCurrentDataSet = -1
  sLastError = "Could not find data connection settings " & Error.Text
  RETURN FALSE
 ENDIF  
 
END


PUBLIC SUB goConnect() AS Boolean
 
 TRY $hconData.Close
 TRY $hconData.Open
 IF ERROR 
  sLastError = Error.Text
  RETURN FALSE
 ELSE 
  RETURN TRUE
 ENDIF 
 
END
This entry was posted in Databank. Bookmark the permalink.