Gambas weg na update naar openSUSE 15.4

Gambas heeft in de main repositories van openSUSE gezeten, en kan daaruit geïnstalleerd geweest zijn in een oorspronkelijke installatie.

Maar in 15.4 zit Gambas NIET MEER in de standaar repositories. Bij de Distribution Update (zypper dup) wordt Gambas3 GEWIST.

Je moet dan Gambas3 opnieuw installeren, en dat kan gemakkelijk van de opensuse software site:
https://software.opensuse.org/package/gambas3-ide

Kies gambas3-ide, dan komt de rest automatisch mee.

Fouten op “../GA/pool/” repositories zouden dat nog kunnen tegenhouden, schakel die uit of sla die over, de Gambas repository zal wel toegevoegd worden maar door de foutmeldingen is de installatie niet uitgevoerd. Die moet je opnieuw starten (kan ook vanuit Yast2; gambas3-ide aanduiden, rest bevestigen)

Posted in Gambas3, installatie | Comments Off on Gambas weg na update naar openSUSE 15.4

Data naar Arduino sturen via USB kabel

De usb kabel die je gebruikt om het programma in de arduino te laden kan je ook gebruiken om data door te sturen, bv vanuit Gambas.

Je moet het seriële poort object gebruiken, waarvoor je de gb.net bibliotheek importeert (Project eigenschappen, libraries).

Variabele declareren:

Public hSerial As SerialPort

Initialiseren van het object:

hSerial = New SerialPort As "hSerial"

(ps: AS "hSerial" wordt later gebruikt om te lezen van de poort)

Eigenschappen instellen:

 With hSerial
  .Clear
  .PortName = "/dev/ttyUSB0"
  .Speed = 9600 ' 4800
  .DataBits = SerialPort.Bits8
  .StopBits = SerialPort.Bits1
  .Parity = SerialPort.None
  .FlowControl = SerialPort.None
  .Clear
 End With

Poort openen:

Try hSerial.Open(3)
 If Error Then
  Print Error.Text
 Else 
  TSendTimer.Start()
 Endif 

Ik heb een timer gemaakt om gemakkelijk automatisch een aktie als een waarde uitsturen te laten uitvoeren:

Public TSendTimer As Timer
 '
 Try iNumber = getSomeValueFromDb()
 If Error Then
  Print Error.Text
 Else 
  If iNumber <> iPrevious
   doSend(iNumber)
   iPrevious = iNumber
  Else 
   ' 
  Endif 
 Endif

(in hetzelfde programma heb ik een andere timer voor het lezen van de seriële poort)

De timer aktiveert het ophalen van de gegevens van elders, bv uit een database:

getSomeValueFromDb() kan je vervanen door eender welke bewerking voor het ophalen van een waarde uit een databank, een bewerking, uitlezen van menselijke invoer, enz..

En het uisturen van de klaarstaande gegevens:


Public Sub doSend(iNumber As Integer)
' 
 Debug Now() & " Gb3 doSend > " & iNumber
 Try Write #hSerial, Str(iNumber) & gb.NewLine
 If Error Then
  Print "Gb3 Err: " & Error.Text
 Else 
  hSerial.Send()
  Inc iCounter
 Endif 

Ik hou wat tellers bij en toon in het konsole scherm de waarden die heen en weer gaan tussen de arduino en de Raspberry Pi/pc, daarom dat ik ze laat voorafgaan door “Gb3” om aan te geven wat de bron is. De inkomende data van de arduino toon ik daar immers ook.

Ontvangen via dezelfde weg

Instellen:

Public Sub setReceive()
' 
 Debug "Gb3: setReceive"
 With hSerial
  If .Status = Net.Active Then
   TTimer.Start()
   Print .DTR
   Print .DSR
   Print .Blocking
   Print .CTS
   Print .RTS
  Endif
 End With
 '
End

Lezen van seriële poort:

Public Sub hSerial_Read()
 '
 Try Read #hSerial, sIn, Lof(hSerial)
 '
End

De timer voor ontvangen van data:

Public Sub TTimer_Timer()
'
 If hSerial.Status <> Net.Active Or If sIn = "" Then 
  ' Print "Gb3: No data, or empty string.."
 Else 
  If sIn <> sPrevious
   Print "Gb3: Data received: " & sIn
   sPrevious = sIn
  Endif 
 Endif
 '
End
Posted in Uncategorized | Comments Off on Data naar Arduino sturen via USB kabel

Organisatie mappen gebruiker en programmeur

Twee voorbeelden voor het organiseren van de directories: één voor de “user” (gebruiker), die de software afhaalt, en één voor de “developer” (programmeur):

Gebruiker
Gebruiker van de software;
– Heeft icoon op desktop om programma te starten
– Heeft lokaal een script (dat door support wordt gebruikt):
– haalt de broncode ergens af.
– pakt die uit (indien nodig)
– compileert en maakt uitvoerbaar programma met icoon+link desktop
– zet afgehaalde versie in archief

Daarvoor is een vaste directory structuur nodig, gemaakt met een script, bv makeGbUserDirs.sh
(bv geïnstalleerd en uitgevoerd door de admin, programmeur, ..)

#/bin/bash
echo "prepare local software directories"
mkdir ~/.systemPrograms
mkdir ~/.systemPrograms/log
mkdir ~/.systemPrograms/gb3src
mkdir ~/.systemPrograms/gb3src/old
mkdir ~/.systemPrograms/gb3prj
mkdir ~/.systemPrograms/gb3lib
mkdir ~/.systemPrograms/gb3run
mkdir ~/.systemPrograms/gb3run/previous
ls ~/.systemPrograms > ~/.systemPrograms/directoryCreated.txt

Nb: De programmeur kan op zijn eigen computer dezelfde struktuur gebruiken* om te testen, eventueel voor het gemak niet onzichtbaar gezet.
Dus ~/systemPrograms ipv ~/.systemPrograms), met punt kan hij dezelfde scripts als user gebruiken en vermijdt verwarring waar kans het grootst is.
* hoewel er gevaar is voor conflicten met instellingen (Settings) en libraries.

Vorige versie (met git directories etc):

#/bin/bash
echo "prepare local software directories"
mkdir ~/.systemPrograms
touch ~/.systemPrograms/directoryCreated.txt
#mkdir ~/.systemPrograms/gb3Git
#touch ~/.systemPrograms/gb3Git/Applications.txt
mkdir ~/.systemPrograms/gb3src
mkdir ~/.systemPrograms/gb3prj
mkdir ~/.systemPrograms/gb3run
#mkdir ~/.systemPrograms/gb3testrun
ls ~/.systemPrograms > ~/.systemPrograms/directoryCreated.txt

In Applications.txt houdt de admin bij over welke apps het gaat

In de bin directory van de gebruiker wordt het script gezet om een nieuwe software/versie te downloaden en te installeren voor gebruik.

Gebruiken van de software

 • afhalen
 • installeren/compileren
 • log installatie/versies

Afhalen
Eerste stap: afhalen van een server of in dit geval een NextCloud share:

bv: GetFromNextcloud.sh

#!/bin/bash
releasedir = ~/NextCloud/Shared/ShareKantoor/SwUpdates/release
myapp = $1-$2.tar.gz
echo "Get from nextcloud: " 
if [ $# -eq 0 ]; then
 echo "- No arguments provided; choose from: "
 ls -lFAh $releasedir/*.tar.gz
 echo "or download (manually if no fixed link) from shared nextcloud folder sharekantoor/swupdates/release or other source"
 exit 1
fi
# check right download dir name:
cp $releasedir/$myapp ~/Downloads/
ls ~/Downloads/$1*
echo "when all went well, ready to use install script instfromdownload.sh"

Gebruik: parameters voor naam programma en versie:

GetFromNextcloud mijnProgramma 0.3.12

Installeren
Tweede stap: installeren voor gebruik:

bv: InstallFromDownload.sh

#!/bin/bash
# install gambasapp.tar.gz from downloads directory
# upd 25/10/2022: define softsource as download dir
softsource="~/Downloads/Software"
echo "Use: $0 [myGb3App] (name, no extention) to install myGb3App.tar.gz from $softsource"
if [ $# -eq 0 ]; then
 echo "- No arguments provided; choose from: "
 ls -lFAh $softsource/*.tar.gz
 echo "or download (manually if no fixed link) from shared nextcloud folder sharekantoor/swupdates/release or other source"
 exit 1
fi
cd $softsource
ls -lFAh $1*
myapp = $1.tar.gz
echo "move and unpack $myapp"
cp myapp ~/.systemPrograms/gb3prj/
cd ~/.systemPrograms/gb3prj
tar -xzvf myapp
echo "compile install $myapp"
cd myapp
gb3c -a
gba3 -o ./../gb3run/$myapp.gambas
echo "cleanup .. "
mv ~/.systemPrograms/gb3src/$myapp /.systemPrograms/gb3src/previous/
mv /.systemPrograms/gb3prj/$myapp /.systemPrograms/gb3src/
ls -lFAh /.systemPrograms/gb3src/$myapp
ls -lFAh /.systemPrograms/gb3src/$myapp
rm ~/Downloads/Software/$myapp
ls ~/Downloads/Software/$myapp
echo "End install, ready to run $myapp"

Log
Derde stap (optioneel): laat ergens log achter
– minstens bv een touch log/myapp-date.txt

Andere versie, 22/11/2022:

#/bin/bash
sleeptime=5
releasedir=~/Nextcloud/Shared/ShareKantoor/SwUpdates/release
targetdir=~/.systemPrograms
echo "Script to install gambas3 app ($1) with version ($2) in $targetdir .." 
cd $targetdir/gb3prj
if [ -z "$1" ]
then
 echo "No application name to install"
 ls -lF $releasedir
 echo "Gambas3 app name? (basename eg: myLog) - exists in remote?"
 read targetbase
 if [ -z "$targetbase" ];
 then
  echo "no app name given - exit"
  exit 0
 fi
else
 targetbase=$1
fi
echo "target base is $targetbase"
if [ -z "$2" ]
then
 echo "Check previous $targetbase versions: "
 ls -lFAh $targetdir/gb3src/$targetbase*
 echo "Version? (eg 0.0.4) version no of $targetbase to download;"
 read targetversion
 if [ -z "$targetversion" ]
 then
  echo "no $targetbase version given - exit"
  exit 0
 fi 
else
 targetversion=$2
fi
echo "try to move older versions to old/ " 
mv $targetdir/gb3src/$targetbase* $targetdir/gb3src/old/
ls $targetdir/gb3src/old/
echo "target version is $targetversion"
targetsoft="$targetbase-$targetversion"
targetsource="$targetsoft.tar.gz"
echo "Get $targetsource to unpack, compile/install $targetsoft in ~$targetdir (or ctrl-c)....." 
#exit1
sleep 1
echo "copy .. "
cp $releasedir/$targetsource $targetdir/gb3prj
cd $targetdir/gb3prj
ls -lFAh $targetbase*
sleep $sleeptime
if [ ! -f $targetdir/gb3prj/$targetsource ]
then
  echo "Download not succeeded - exit"
  exit 0
fi
echo "unpacking.."
#exit 1
sleep $sleeptime
tar -xzvf $targetsource
cd $targetbase
ls -lFAh
sleep $sleeptime
echo "cleanup to source dir $targetdir/gb3src"
mv $targetdir/gb3prj/$targetsource $targetdir/gb3src
rm $targetdir/gb3run/$targetbase.log
echo "compile $targetsoft.. "
#sleep $sleeptime
gbc3 -a 2> $targetdir/gb3run/$targetbase.log
gba3 -o $targetdir/gb3run/$targetbase.gambas
cd ..
echo "done $targetbase"
ls -lFAh $targetdir/gb3run/$targetbase*
echo "Changes: (top) "
head -5 $targetdir/gb3prj/$targetbase/Changes.txt
echo "Errors: " 
cat $targetdir/gb3run/$targetbase.log

Programmeur

We gaan er van uit dat gewerkt wordt met git. Ook de programmeur heeft vaste directories, misschien op verschillende locaties (werk/huis/..)
Als hij vanop verschillende locaties werkt is ook hier een script handig, bv makeGbDevDirs.sh

mkdir ~/dev
mkdir ~/dev/gb3prj
mkdir ~/dev/gb3run
mkdir ~/dev/gb3src

cd ~
ls dev/

ps: In omgeving (op pc) waar ook development gebeurt in andere context kan een extra laagje nodig zijn:
mkdir /home/user/dev/context/gb3prj
(context, groupname voor projectgroep zoals in gitlab, bedrijfsnaam/organisatie/klant, of..)

src
Als voor de start van een git project vertrokken wordt van een source pakket (.tar.gz), kan dat in gb3src gezet worden.
Bij het afhalen van een nieuwe src shuift de vorige op naar src/previous, en die src/previous kan af en toe leeggemaakt worden.

prj
hieronder zitten alle projectdirectories, met daarin de git repository van het project; eigenlijk dus de Gambas projecten waaraan vanuit de IDE gewerkt wordt.
De stappen van de ontwikkeling vinden binnen git plaats; bv een “dev” tak, een “test” tak, en eens goedgekeurd, een “main” tak met de release versie.
De broncode wordt bijgehouden op de git server en op alle ontwikkelstations.

run
Bij compileren wordt het uitvoerbaar bestand hier gezet.
Bij het omschakelen tussen verschillende ontwikkeltakken (branches) kan het nodig zijn een extra run directory te hebben, bv run/dev en run/test en/of run/main.

Software publiceren
De programmeur kan een script hebben om een “release” te doen; een afgewerkte versie van zijn applicatie in de Nextcloud directory klaarzetten voor de gebruikers. Of nog eenvoudiger: hij kan van in de Gambas3 IDE (programmeeromgeving) een “make source file” maken met als bestemming de gemeenschappelijke Nextcloud map.

Posted in Gambas3 | Comments Off on Organisatie mappen gebruiker en programmeur

Settings probleem crasht programma

Mijn FMain crasht op het ophalen van settings (Projecteigenschappen component Settings: gb.settings).

Gambas 3.14.3 en Gambas 1.17.3.

Eigenaardig genoeg werken de settings wel in MMain en FAbout, enkel niet in FMain.

Foutmelding:

“Geen reeks in FMain:2288”

Vervelend dat de foutmeldingen vertaald zijn als je daarop wil zoeken op het web.

Ik veronderstel dat de Engelstalige iet zou zijn als “Not an array (23) “?

Wat verklaard wordt als:

You try to use the array operator [] on something that does not accept it.

Ik heb de schrijfwijze van de code gecheckt, die is ok en werkt elders wel.

Settings["Report/TitlesOn"] = mniReportTitles.Checked

Ik zoek nog uit wanneer het juist begonnen is, want vorige versies van het programma werkten wel en gebruikten ook de settings.
Ik heb ondertussen een nieuwe versie van een library gebruikt, en menu’s bijgemaakt waarvan ik de checked toestand in settings bewaar/eruit ophaal, en settings code gegenereerd met een ander programma, allemaal dingen om te checken dus.

Oplossing
Kies in plaats van “Run” (F5) voor “Compile” (F7), dan zie je de waarschuwingen (warnings).

Daar zie je:

Klasse FMain, Lijn 9, Klassenaam verborgen door globale declaratie: Settings

Dat is niet erg behulpzaam, maar in FMain.Form op lijn 22 gebeurt het:
{ Settings Menu
}

Er is dus in een menu iets dat de naam “Settings” heeft… en dat geeft een conflict met de Settings component.

In de IDE terug te vinden met de menu editor (form, rechtsklik, menu-editor) of CTRL-e
Daar blijkt het een spacer te zijn, een leeg menu item dat enkel dient om een onderverdeling te maken. Waarschijnlijk heeft die per vergissing de naam Settings gekregen, bv door per vergissing op een toetsencombinatie voor plakken te drukken als er nog “Settings” in de buffer zat.

Verander “Settings” in een meer menu-geralateerde naam, bv mniSpacer.

Hieraan zie je weer het belang van de naamgeving. Ik gebruik voor menu’s een verschillende naam voor de hoofd en de sublijnen:
mnuFile : voor het hoofdmenu, zichtbaar in de menubalk.
mniFileOpen : voor het submenu, onder File.

Raadsel opgelost, klaar.

Posted in Gambas3 | Comments Off on Settings probleem crasht programma

Sommige project broncode bestanden zijn in conflict (door git)

Probleem

Na een problematische git merge krijg ik deze melding als ik het project wil uitvoeren (run):

Sommige project broncode bestanden zijn in conflict.
Los deze eerst op indien je het project wil compileren.

Bij een aantal bestanden staat een rood uitroepteken; die bekijk ik.
In de editor krijg je de mogelijkheid naar het volgende/vorige conflict te gaan, en je oplossing te bewaren.

Ik heb al heel wat Forms en Modules aangepast, en lijk klaar te zijn.
Toch blijft de melding komen, zonder aan te geven over welke het specifiek gaat.

Ook een “zoek” in de IDE op “Broncode bestanden” en “Alle bestanden” naar de typische* codes van een merge conflict, levert geen gevonden bestanden meer op.
(* In het “probleembestand” vind je dan bv: <<< HEAD , ==== , >>> master)

Opgelost
Ik heb de merge conflict reaktie niet meer bij de hand om op te zoeken in welke bestanden er een conflict was.
Ik doe via de commandolijn een zoek in de bestanden in de directory, en daarbij kom ik uit op de verborgen project file:
.project
Die begint met :
# Gambas Project File 3.0

Daarin waren nog merge conflicten aanwezig.

Eens die opgelost zijn, eerst in git terug: git commit -am "fix merge conflicts", en het project terug openen in Gambas3.
Nu gaat de IDE weer normaal reageren, bv met overblijvende problemen als dubbele declaraties, incorrect overschreven functie in class, enz.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Sommige project broncode bestanden zijn in conflict (door git)

Testen van database verbinding

Foutmelding als “System error 110” vanuit sql zijn soms veroorzaakt door een slechte/trage verbinding.
Best maak je een standaard db-test project dat niets doet behalve de verbinding testen, en dan kan je dat steeds weer gebruiken.

Is de database verbinding nog ok?

 • Database gegevens initialiseren.
 • Database verbinding openen
 • …loop van het programma dat gegevens gebruikt
 • Database verbinding sluiten

Het probleem dat hier kan optreden is de duur dat de databaseverbinding open blijft. Hoe langer het programma draait, hoe meer kans dat de database op een bepaald moment niet bereikbaar is. Typisch is na het blijven openstaan gedurende de nacht; eerste handeling de volgende dag doet het programma crashen als de databasefouten niet juist worden opgevangen.
Het alternatief kan zijn bij elke aktie op de database de verbinding te openen en te sluiten.
Of de verbinding te testen en indien niet meer goed, te heropenen.

Hoe best de procedures maken in de Data module?

Je kan een “result” teruggeven, die kan verder verwerkt worden in de aanroepende code:

PUBLIC SUB getWorkedOn(sWork AS String) AS Result
' 
 DIM myResult AS Result
 DIM sSql AS String
' 
 sSql = "SELECT * FROM reg "
 sSql &= "WHERE reg_type='U' AND ord_code = &1 "
' 
 TRY myResult = $hConNoxqs.Exec(sSql, sWork)
' 
 IF ERROR 
  sLastError = Error.Text
  RETURN NULL
 ELSE 
  RETURN myResult 
 ENDIF 
'
END

Of je kan een waarde teruggeven:

PUBLIC SUB getEmployeeCount() AS Integer
'
 DIM iMonthNames AS Integer
'
 $hResEmployees = MData.getEmployees(MCommon.bActiveOnly)
'
 iMonthNames = $hResEmployees.Count
 SetLog("Employees used: " & iMonthNames & ", active employees: " & Str$(MData.activeEmployees("A")))
'
 RETURN iMonthNames
'
END

Posted in Hoe - in Gambas | Leave a comment

Gambas opstart: “set $EDITOR” bericht

Bij het opstarten geeft Gambas3 de melding:

Please set the $EDITOR environment variable with your favorite graphical text editor. Some version control commands need it.

Je kan die variabele instellen met:

export EDITOR=mijnprogramma
export VISUAL=mijnanderprogramma

bv
export EDITOR=nano

Om vast in te stellen:
.bashrc

In opensuse staan al een paar voorbeelden klaar, je moet enkel het hekje verwijderen:

#export EDITOR=/usr/bin/vim
#export EDITOR=/usr/bin/mcedit

Gebruik één van de voorbeelden of vul je eigen favoriet in, als ..

 1. /bin/ed
 2. /bin/nano
 3. /usr/bin/vim.basic
 4. /usr/bin/vim.tiny

Nadien zal de vraag niet meer gesteld worden.
Git zal ook die editor gebruiken. (?check)

Posted in Uncategorized | Comments Off on Gambas opstart: “set $EDITOR” bericht

Checklist nieuw project, hulpmiddelen

update van gambas.copyleft.be/blog/checklist-project van 2014/2017

Start een nieuw project: commandolijn, lib, grafisch, databank, …
Algemeen: gebruik settings, foutbeheer, log, versienummer, ..

commandolijn

 • ook te gebruiken als shell script. Let op met locatie van bestanden/de applicatie zelf.

commandolijn, lib, grafisch, databank

lib

 • hergebruik in diverse projecten. Opgelet voor versie-verschillen…
 • locatie: gecompileerde library komt bv terecht in /home/username/.local/share/gambas3/lib/

commandolijn, lib, grafisch, databank

databank:

 • Begin met emptydb project sjabloon
 • Gebruik settings om databankgegevens op te slaan; gebruik een “switch” om tussen test en productiedatabank te wisselen (DataContext).
 • Gebruik een applicatie-log (errorlog) bv myLog
 • Veldnamen conventies
 • meta-informatie; bv in databank met aparte tabel (zie dbinfocode)
 • db struktuur opnemen in project (dump zonder data); opvolging van wijzigingen aan databank struktuur: schrijf telkens een stukje code alvorens/om die wijziging uit te voeren zodat je die kan meenemen.
 • persistence, schermcode genereren, …?

commandolijn, lib, grafisch, databank

Desktop (grafische gebruikers-bediening):

 • Begin met empty project sjabloon.
 • ! desktop-eigen bibliotheken (kde-qt/gtk)
  • worden soms niet meer ondersteund in een volgende versie; bv qt upgrades enz.
  • maken het moeilijker over te zetten naar een andere desktop/distributie..
 • Log: Gebruik een applicatie-log (errorlog) bv myLog
 • Gebruik settings om gebruikersinstellingen op te slaan, bv met GbSettingsTool kan je die vullen/lezen
 • Gebruiksteller of RunCounter: bewaren in settings
 • Venster-titel: Geef nuttige/relevante venstertitels, zodat je ziet welke vensters bij deze applicatie horen; met applicatienaam-vensternaam(functie)-versie.nr, … Bv door procedure in mmain of MForm die je voor elk venster aanroept, met een bDeveloper switch kan je als developer de form naam krijgen, gebruiker krijgt functietitel
 • Venster-icoon: zetten in de form Me.Icon of neem dat eventueel mee op in de procedure van de venstertitel. Je kan het icoon laten evolueren (kleur, scherpte, vorm) om de graad van de hiërarchie van het venster te tonen; bv hoofdvenster, 1e sub, sub-van-1e-sub… Iconen in mapje met namen voor level; iconL0.png ,iconL1.png, iconL2.png, …
 • Menu Help/About met Help, About, License, Changes, WhatsNew,
 • Menu File met Quit die afsluitprocedure oproept. Eventueel per vergissen sluiten met venster [x] opvangen.
 • Feedback naar gebruiker: eventueel te sluiten, of met bDeveloper switch te aktiveren
 • Versienummer: je moet kiezen om die door Gambas te laten tellen of uit een “VERSION” bestand in te lezen. Je kan dat versienummer ook bij verhogen van de gebruiksteller opslaan als laatstgebruikte versie in het settingsbestand.
 • Weergaveconventies: stel op en gebruik, integreer in een voorbeeldscherm. Kleur/vorm voor vaste tekst, ingaveveld, ingavevoorbeeld, reaktie, foutmelding, enz.
 • Dubbelstartcontrole (als dat belangrijk is voor je app – bv omdat die naar een bestand schrijft, ..)

commandolijn, lib, grafisch, databank

Posted in Databank, Gambas3, Hoe - in Gambas | Comments Off on Checklist nieuw project, hulpmiddelen

Gambas3 updates (OpenSUSE e.a.)

-ps zie Gambas2 updates

Updates van Gambas3 (meestal openSuse):
(datum opgemerkt)

2023-01-25
openSUSE 15.4: gambas3 v. 3.18.0-lp154.8.1

2023-01-15
openSUSE 15.4: gambas3 v. 3.18.0-lp154.6.1

2023-01-03
openSUSE 15.4: gambas3 v. 3.17.3-lp154.24.2

2022-12-28
openSUSE 15.4: gambas3 v. 3.17.3-lp154.24.1

2022-12-05
openSUSE 15.4: gambas3 v. 3.17.3-lp154.23.1

2022-12-03
openSUSE 15.4: gambas3 v. 3.17.3-lp154.22.1

2022-11-28
openSUSE 15.4: gambas3 v. 3.17.3-lp154.21.1

2022-11-21
openSUSE 15.4: gambas3 v. 3.17.3-lp154.16.3

2022-11-05
openSUSE 15.4: gambas3 v. 3.17.3-lp154.16.2

2022-10-27
openSUSE 15.4: gambas3 v. 3.17.3-lp154.16.1

2022-10-21
openSUSE 15.4: gambas3 v. 3.17.3-lp154.15.1

2022-10-04
openSUSE 15.4: gambas3 v. 3.17.3-lp154.13.1

2022-09-28
openSUSE 15.4: gambas3 v. 3.17.3-lp154.10.1

2022-09-23
openSUSE 15.4: gambas3 v. 3.17.3-lp154.9.1

2022-09-20
openSUSE 15.4: gambas3 v. 3.17.3-lp154.8.2

2022-09-05
openSUSE 15.4: gambas3 v. 3.17.3-lp154.8.1

2022-08-26
openSUSE 15.4: gambas3 v. 3.17.3-lp154.6.1

2022-07-25
openSUSE 15.4: gambas3 v. 3.17.3-lp154.1.1
van:
openSUSE 15.4: gambas3 v. 3.17.2-lp154.4.1

vr 08 apr 2022 14:00:00
munix9@googlemail.com
- update to version 3.17.2 (ed8b8b69)

(2021…)
Continue reading

Posted in Gambas3 | Comments Off on Gambas3 updates (OpenSUSE e.a.)

Gambas 3 op openSUSE 15.4

Na installatie is er geen Gambas aanwezig in de software beheerder van Yast.
(openSUSE Leap 15.2 had een officiële 3.14.3)
(openSUSE Leap 15.3 had een officiële 3.14.3 bp153.1.25 ondertussen)

Zoek dan op software.opensuse.org:

https://software.opensuse.org/package/gambas3-ide

Show community packages, daar heb je keuze uit:

 • home:munix9 Community
  3.17.2
 • home:munix9:unstable Community
  3.17.90+git.20220519….

3.17.2 [1 click install]
Open with yast, install

Kreeg wat foutmeldingen:

An error occurred while initializing the software repository.
Details:
https-download.opensuse.org-e5b4b647: [https-download.opensuse.org-e5b4b647|https://download.opensuse.org/repositories/SUSE:/SLE-15-SP1:/GA/pool/] Valid metadata not found at specified URL
History:
– [https-download.opensuse.org-e5b4b647|https://download.opensuse.org/repositories/SUSE:/SLE-15-SP1:/GA/pool/] Repository type can’t be determined.

Try again?


Eerst ja, maar dat werkte niet, dus op den duur nee gezegd bij opnieuw proberen, en dan ging de isntallatie verder met de volgende onderdelen, weet niet wat er mist of mis zal gaan…

Gambas IDE komt niet voor in menu, dus ik ga terug naar yast en check de individuele paketten..

Repo is wel toegevoegd, ik kan nu gambas vinden bij software.
Ik selecteer en installeer verder van hieruit “gambas3-ide”, wat alle andere paketten automatisch selecteert (behalve de de debuginfo en nog een paar andere als gambas3-gb-web-form).

Installed Packages: 146
autoconf, automake, bison, bison-lang, dwz, gambas3, gambas3-dev-tools, gambas3-gb-args… (more)

Ok nu:
Menu Development, Gambas3: 3.17.2

Posted in Gambas3, installatie | Comments Off on Gambas 3 op openSUSE 15.4