Gambas3 uitpakken en compileren

Een APP waarvan je in de IDE een .tar.gz package gemaakt hebt kan je kopieren en op de bestemming uitpakken en compileren tot een .gambas programma (dat gedraaid kan worden mits de gambas3 runtime aanwezig is)

tar -xzvf APP.tar.gz
cd APP
gbc3 -a
gba3 -o ./../APP.gambas

Posted in Gambas3 | Comments Off on Gambas3 uitpakken en compileren

Veilige verbinding met de databankserver door SSL, TLS

Eigen verbinding controleren:

login als mysql gebruiker op de server.
Checke met \s hoe de gebruikte verbinding verloopt; kijk naar “SSL”:

MariaDB [(none)]> \s
--------------
mysql Ver 15.1 Distrib 10.0.32-MariaDB, for Linux (x86_64) using readline 5.1

Connection id: 33
Current database:
Current user: copyleft@192.168.1.222
SSL: Not in use
Current pager: less
Using outfile: ''
Using delimiter: ;
Server: MariaDB
Server version: 10.0.32-MariaDB SLE 12 SP1 package
Protocol version: 10
Connection: 192.168.1.111 via TCP/IP
Server characterset: utf8
Db characterset: utf8
Client characterset: utf8
Conn. characterset: utf8
TCP port: 3306
Uptime: 32 min 34 sec

Er wordt dus geen veilige verbinding gebruikt (SSL: Not in use)

Log in op de server als root.
Kijk naar de instellingen ivm ssl :

MariaDB [(none)]> show variables like '%ssl';
+---------------+----------+
| Variable_name | Value |
+---------------+----------+
| have_openssl | YES |
| have_ssl | DISABLED |
+---------------+----------+

De SSL mogelijkheden zijn mee gecompileerd, maar niet in gebruik.

Volgende stappen:
– SSL keys instellen met juiste user, en server herstarten om SSL gebruik te aktiveren.
– Server zo instellen dat hij van buitenaf enkel SSL verbindingen beantwoordt (van binnenuit kan het nog via unix sockets dan)

Engelstalig artikel (toegepast op ubuntu) op:

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-configure-ssl-tls-for-mysql-on-ubuntu-16-04

Posted in Uncategorized | Comments Off on Veilige verbinding met de databankserver door SSL, TLS

Printen in Gambas 3.9

Geprobeerd om de essentie even uit het printvoorbeeld van Gambas zelf te halen, met eigen variabele namen:

Form
FMain:
– bovenaan een listbox lsbxLog, een knop btPrint, en een printer object, dat ik “Printer1” noem.
– eronder een tabPanel1 met 4 tabs: Text from file, -from screen, image, drawing
– de TAB’s:
— from file: FileChooser1 en TextArea1
— from screen: FontChooser1 (en nog niet gebruikte ScrollAreaText)

Code

' Gambas class file
Public $fLeftMargin As Float = 10
Public $fStartLine As Float = 15
'
'
Public Sub Form_Open()
'
End
'
'
Public Sub FileChooser1_Change()
 '
 Try TextArea1.Text = File.Load(FileChooser1.Value)
 '
End
'
'
Public Sub btPrint_Click()
 '
 Dim bDone As Boolean
 '
 If Printer1.Configure() Then Return
 btPrint.Enabled = False
 Inc Application.Busy
 '
 bDone = Printer1.Print()
 '
 Dec Application.Busy
 btPrint.Enabled = True
 '
End
'
'
Public Sub Printer1_Begin()
 ' 
End
'
'
Public Sub Printer1_Draw()
 '
 Select TabPanel1.Index
  Case 0
   lsbxLog.Add("from file", 0)
   printFromFile(FileChooser1.Value)
  Case 1
   lsbxLog.Add("from text", 0)
   printRichText(FileChooser1.Value)
  Case 2
   lsbxLog.Add("from image", 0)
  Case 3 
   lsbxLog.Add("from drawing", 0)
 End Select
 '
End
'
'
Public Sub Printer1_End()
 '
End
'
'
Public Sub printFromFile(sFileName As String)
 ' title = filename
 Paint.Font.Bold = True
 Paint.DrawText(sFileName, $fLeftMargin, $fStartLine, 700, 1400, Align.TopNormal)
 ' text
 Paint.Font.bold = False
 Paint.DrawText(File.Load(sFileName), $fLeftMargin, $fStartLine + 100, 700, 1400, Align.TopNormal) ' this works but without further adjustments, the text in the lines runs from the page and is lost
 '
End
'
'
Public Sub printRichText(sFileName As String)
 '
 Dim myText As String
 '
 myText = "< H 3 >" & sFileName & "< / H 3 > " & gb.NewLine
 myText &= File.Load(sFileName)
 '
 Try Paint.Font = FontChooser1.Value
 '
 Paint.DrawRichText(myText, $fLeftMargin, $fStartLine, 9500, 1400, Align.TopNormal)
 '
End

nb:
De html codes een beetje uitgerokken om ze te kunnen zetten.
De juiste impact van de “width” bv 700 in eerste; geen?

In printRichText geeft 700 een smalle kolom, en 9500 een hele bladbreedte, maar dat hangt natuurlijk af van allerlei.

als ik tijd heb vul ik aan met de images/drawings

Posted in Uncategorized | Comments Off on Printen in Gambas 3.9

Gambas3 text string krijgt ampersand; tekst wordt &tekst

In een bepaalde combinatie van Gambas en KDE krijg ik een raar effect als ik een tekst toewijs aan een button en daarna daaruit haal voor een tekstveld.

Er komt een ampersand voor, en eigenaardig genoeg, soms zelfs tussen de letters.

Bv een form met een paar buttons en labels:

Public Sub Form_Open()
Button0.Text = "Button0"
Button0.Tag = "Button0"
End

klik op een knop en ..

Public Sub Button0_Click()
Label1.Text = Button0.Text ' this gets & in front
Label2.Text = Button0.Tag ' this works ok
End

De tekst krijgt een & teken vooraan: “&Button0”.

Omstandigheden:
(see system information at bottom of post)

Gambas 3.10 + KDE5 (GB_GUI: gb.qt5)
Components: gb, gb.form, gb.gui, gb.image
OpenSUSE Leap 42.2

Komt voor sinds ongeveer midden november of zo.
Niet op oudere gambas versie als 3.7.1 op opensuse 13.1/KDE 4.

Ik hoopte dat het een van de dagen zou verdwijnen met een update, maar tot nu toe nog niets.

Upd: Alt-letter
Op de gambasuser mailinglist merkte iemand op dat de ampersand duidt op de “shortcut”, de lettercombinatie die gebruikt kan worden om een knop te bedienen zonder muis; bv Alt-B. De ampersand duikt op waar de “aktieve” letter zit voor de knop.
Je kan dit zien door de alt knop in te duwen; dan komen zowel bij de menu’s als bij de knoppen sommige letters onderlijnd staan.

System Information:

Continue reading

Posted in Gambas3 | Comments Off on Gambas3 text string krijgt ampersand; tekst wordt &tekst

Gambas user mailing list, bug list

Er is onlangs iets gebeurd met de gambas user mailing list:

https://sourceforge.net/p/gambas/mailman/gambas-user/?viewmonth=201710

Terwijl er meestal zo’n 400 berichten per maand zijn, is dat aantal in oktober plots teruggevallen tot 85.

In een van de posts lees je :

Please stop using the old mailing-list, and use the new one instead.

Er is ook een link te vinden naar de “nieuwe” mailinglist:

http://lists.gambas-basic.org/listinfo/user

De bug list zit nu op:
http://gambaswiki.org/bugtracker/

Posted in Gamblog | Comments Off on Gambas user mailing list, bug list

Gambas 3 op Sparky 5.0 (met omweg)

Sparky Linux 5.0 (ondertussen is ook 5.1 uit) heeft Gambas3 niet in zijn standaard software-aanbod zitten (via de desktop met softwarebeheer gezocht); evenmin Gambas2.
Sparky is een Debian-gebaseerde distributie (5.1: Debian Testing Buster), dus kan je proberen met apt-get:

apt-get install gambas3
Reading package lists... Done
Building dependency tree    
Reading state information... Done
Package gambas3 is not available, but is referred to by another package.
This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
is only available from another source
apt-get install gambas2
Reading package lists... Done
Building dependency tree    
Reading state information... Done
E: Unable to locate package gambas2

Ik probeerde nog:

Je zal dus een andere bron moeten zoeken.
De uitleg voor Debian: http://gambaswiki.org/wiki/install/debian
In debian is het blijkbaar standaard wel beschikbaar.

Een ander debian-derivaat?
De uitleg voor Ubuntu: http://gambaswiki.org/wiki/install/ubuntu

$ sudo add-apt-repository ppa:gambas-team/gambas3

geeft:
add-apt-repository ppa:gambas-team/gambas3
bash: add-apt-repository: command not found

Ik las ergens:
The add-apt-repository command is part of the software-properties-common package
dus ik probeerde:

apt-get install software-properties-common

Maar ook dat gaf me geen toegang tot gambas3:

sudo add-apt-repository ppa:gambas-team/gambas-daily
Traceback (most recent call last):
File “/usr/bin/add-apt-repository”, line 95, in
sp = SoftwareProperties(options=options)
File “/usr/lib/python3/dist-packages/softwareproperties/SoftwareProperties.py”, line 109, in __init__
self.reload_sourceslist()
File “/usr/lib/python3/dist-packages/softwareproperties/SoftwareProperties.py”, line 599, in reload_sourceslist
self.distro.get_sources(self.sourceslist)
File “/usr/lib/python3/dist-packages/aptsources/distro.py”, line 93, in get_sources
(self.id, self.codename))
aptsources.distro.NoDistroTemplateException: Error: could not find a distribution template for Sparky/Nibiru

Ik heb Gambas dus niet aan de praat gekregen op deze Sparky 5

Een laatste poging:
(ik weet niet hoever je mag/kan gaan in het toevoegen van repo’s in debian)

$ sudo mcedit /etc/apt/sources.list

plak achteraan:
deb http://ftp.nl.debian.org/debian/ jessie main
deb-src http://ftp.nl.debian.org/debian/ jessie main

bewaar, sluit. Repo informatie terug inlezen en opnieuw proberen:

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install gambas-ide

(die ide erachter is maar een probeersel, om niet enkel de runtime/compiler te krijgen maar ineens de hele programmeeromgeving.)

Daarna staat er netjes in het menu “Programming”: Gambas3.
Geinstalleerd is gambas 3.5.4.

Posted in Gambas2, Gambas3, installatie | Comments Off on Gambas 3 op Sparky 5.0 (met omweg)

Rapportgenerator 2 : Rapport met velden uit een databank

(vervolg van Gambas3 Rapportgenerator 2 basis)

Ik maak een eenvoudig rapport met drie kolommen gegevens; de lijnen zijn data uit een databank, de kolommen velden.
De datalijnen worden onder elkaar herhaald, en lopen over meer dan één blad.

Rapport layout

Aktiveer de module gb.report2 in Project, Properties, Components.

Maak een nieuw Rapport aan bij Sources, (rechtsklik) New, Report.

Teken op het scherm een titel met Report, ReportLabel, en vul de Titel in bij de eigenschap “Text”

Teken op het scherm een vertikaal kader met Container, ReportVBox; deze mag de overblijvende bladspiegel vullen.
Zet de eigenschap om de marge onderaan de pagina vrij te laten, bv: Margin Bottom: 16mm

Teken in die ReportVBox bovenaan een ReportHBox, over de hele breedte van de ReportVBox.
(alle eigenschappen op False, behalve Visible: True; marges en spacing naar wens)

Teken in die ReportHBox drie ReportLabels naast elkaar: ReportLabelColumn1, ..ReportLabelColumn2, ReportLabelColumn
(je kan ertussen bv een ReportTextLabel zetten met een scheidingsteken als – of ; )

Deze ReportLabels zullen in code gevuld worden met de inhoud van velden uit de databank.

Rapport code

Declareer een databankverbinding en een resultset in de Report1.Class:

 Private hConData As Connection
 Private hres As Result

Initialiseer; je maakt een procedure waarin je een verbinding maakt naar je databank:

Eenvoudige uitvoering:

Public Sub initDb()
 '
 With hConData
  .User="databank-gebruiker"
  .Password="mijn-wachtwoord"
  .Host="localhost" ' of hostnaam of ip adres
  .Type="mysql" ' in mijn geval
 End With
 hConData.Open()
 hres = hConData.Exec("SELECT * FROM test")
End

Voor elk data element dat je gemaakt hebt, maak je een _Data methode:

Public Sub ReportLabelColumn1_Data(Index As Integer)
 Dim s As String
 '
 hres.MoveTo(Index) ' dit moet je niet meer doen voor 2 en 3
 s = Str$(Index) & ") " & hres!id & " : " & hres!name ' overeenkomend met velden uit je tabel
 Last.Data = s
End

In Report_Open() roep je de databank initialisatie aan, en geef je de herhaling van de invulling tov de records aan:

 initDb()
ReportHBox1.DataCount = hres.Count

Shift-F5
De rest gebeurt wonderwel vanzelf bij het draaien van het rapport (je kan het rapport apart testen met “Shift-F5”; vgl Run=F5)

Valkuil

Opgelet als je een voorwaarde inbouwt bij het vullen van de _Data! Data van de vorige record blijft er in staan!
(Gambas 3.10.0)

Posted in Databank, Gambas3 | Comments Off on Rapportgenerator 2 : Rapport met velden uit een databank

Printen in Gambas3

Printen in Gambas3 gaat een beetje anders dan printen in Gambas2.

upd jan 2018: zie ook printen in Gambas 3.9 (ev); vanaf 3.4 is Draw verouderd

Voor Gambas3 vind je documentatie op gambaswiki.org/wiki/howto/print

Je gebruikt de Klasse “Printer” om je eigen object van te maken.
Zoals je ziet gebeurt het eigenlijke werk in de _Draw() event:

Public MyPrinter AS Printer
'
..
'
MyPrinter = New Printer As "MyPrinter"
'
MyPrinter.Orientation = Printer.Portrait
MyPrinter.Paper = Printer.A4
MyPrinter.FirstPage = 0
'
IF Not MyPrinter.Configure() ' toont een printkeuzebox aan gebruiker
 MyPrinter.Print() ' maakt alle stappen _Begin, (_Paginate), _Draw, _End
Endif
'
Public Sub MyPrinter_Begin()
 ' 
 MyPrinter.Count = iPageCount
 '
End

' Public Sub MyPrinter_Paginate()
'  
'  
'  
' End

Public Sub MyPrinter_Draw()
 '
 Draw.FillColor = Color.Black
 Draw.Foreground = Color.Black
 Draw.Rect(20, 20, 100, 100)
 Draw.Text("ABCDEIFGQEFSDJFKLQ3", 100, 100)
 '
End

Public Sub MyPrinter_End()
 '
 Message.Info("Printed " & iPageCount & " page(s) ")
 '
End
'

ps: misschien komt het vierkantje in de hoek niet goed door, dan moet je de lijn wat dikker zetten, standaard staat ze nogal dun merk ik.

Let verder op de beschikbare bladspiegel; die is normaal kleiner dan het papierformaat (marges door beperking printer).

Printer.FullPage
De rechthoek om in te printen begint bij 0,0.
Je moet gebruikers de kans geven om te finetunen.

Afmetingen in mm opvragen kan met:
Printer.PaperWidth
Printer.PaperHeight

Paint.Scale laat je toe mm te gebruiken:

Paint.Scale(Paint.Width / MyPrinter.PaperWidth, Paint.Height / MyPrinter.PaperHeight)

Paint.Font.Size geeft de absolute lettergrootte in typografische punten, ong 0.353 mm.

Ps: merk op dat de printerresolutie verschilt van (meestal groter is dan) de schermresolutie.

Kijk ook naar Paint.Scale, Paint.Translate, Paint.Rotate, …

Posted in Gambas3 | Comments Off on Printen in Gambas3

Gambas3 beginners: icoon, menu

Een paar goede Gambas3 youtube filmpjes (in het Engels) over het maken van een
– menu in je applicatie https://www.youtube.com/watch?v=92duzqE59wU&t=204
– een icoon voor je applicatie: https://www.youtube.com/watch?v=lC5qR960vkM

Veel plezier..

Posted in Gambas3, Hoe - in Gambas | Comments Off on Gambas3 beginners: icoon, menu

Initialiseren gridview, tableview

Als ik een tabel op het scherm zet (in de vorm van gridview, tableview, ..) ga ik ze meestal eerst initialiseren.

Bij het openen van het scherm Form_Open() roep ik de initialisatieprocedures aan, wat overzichtelijk is:

Public Sub Form_Open()
'
initGridImport()
init...
'
End

En als je later in je toepassing nieuwe inhoud moet weergeven kan je de init terug aanroepen om zeker te zijn dat alle vorige weergave weg is en de tabel terug goedstaat.

Ook de naamgeving van de kolomtitels of hoofden kan je in die init doen, dan vind je ze ook gemakkelijk terug. Ik ben onlangs begonnen met de kolomtitels omgekeerd te vullen zodat
– het aantal kolommen en de invulling ervan op een overzichtelijke manier aftelt; een anomalie valt sneller op.
– het gemakkelijker is er één toe te voegen nadien; bovenaan waar je het aantal wijzigt heb je onmiddellijk eronder de nieuwe kolomtitel.

Public Sub initGridImport()
' shows imported record id's and values
grvwImported.Header = GridView.Horizontal
grvwImported.Columns.Count = 4
grvwImported.Columns[3].Text = "values"
grvwImported.Columns[2].Text = "col-id"
grvwImported.Columns[1].Text = "ref-id"
grvwImported.Columns[0].Text = "id"
'
End

En onmiddellijk de kolombreedte is handig omdat je daar weet over welke kolommen het gaat:

grvwImported.Columns[3].Text = "values"
grvwImported.Columns[3].Width = 120

Het instellen van het aantal rijen kan je er ook doen, maar dikwijls zal je dat herhalen bij het hervullen, wat niet moet voor bv de kolomtitels.
grvwImported.Rows.Count = 0
' etc...

Misschien maak je een resetGridImport() waar dat inkomt.

Posted in Gambas2, Gambas3 | Comments Off on Initialiseren gridview, tableview