Foutenbeheer en log via Error klasse

Ik wil in mijn programma:

 • een vaste manier om met foutmeldingen te werken
 • nadien de foutmeldingen kunnen nazien

In allerlei Classes, Modules en Forms kunnen fouten ontstaan, ik hou altijd de laatste ter plaatse bij in een variabele sLastError.


PRIVATE sLastError AS String

PUBLIC SUB getLastError() AS String
 
 RETURN sLastError
 
END

In mijn FMain heb ik een procedure waar ik alle foutmeldingen naartoegooi:

FMain


PUBLIC SUB SetError(sTextline AS String) 
 
 lsbxError.Add(Str$(iErrCounter) & ": " & sTextline, MCommon.insertTop)
 IF MMain.bErrorFile 
  MMain.hError.writeError(Str$(iErrCounter) & ": " & sTextline)
 ENDIF 
 INC iErrCounter
 
END

Fouten zakken weg naar onder in het zichtbaar meldingen-schermdeel in de toepassing, de ListBox lsbxError.
De constante in MCommon die aangeeft dat bovenaan in de lijst wordt toegevoegd is misschien wat overdreven:

MCommon

PUBLIC CONST insertTop AS Integer = 0

In MMain heb ik mijn error object, wat alle foutmeldingen opvangt:

MMain

... 
hError = NEW CError 
 IF hError.sLastError
  bErrorFile = FALSE
  sLastError = "Error handling to file: " & hError.sLastError
 ELSE 
  bErrorFile = TRUE
 ENDIF 
...

Mijn foutklasse heet CError:

CError

PRIVATE $hErrorFile AS File
PUBLIC sLastError AS String
PRIVATE sErrorFileName AS String


PUBLIC SUB _new(OPTIONAL sFileName AS String)
 
 IF sFileName
  sErrorFileName = sFileName
  openErrorFile(sErrorFileName)
 ELSE 
  sErrorFileName = System.User.Home & "/.config/gambas" & "/" & Application.Name & "-error.txt"
  DEBUG sErrorFileName
  openErrorFile(sErrorFileName)
 ENDIF 
 
END

PUBLIC SUB getErrorFileName() AS String
 
 RETURN sErrorFileName

END


PUBLIC SUB openErrorFile(sErrorFile AS String) AS Boolean
 
 IF Exist(sErrorFile)
  'TRY $hErrorFile = OPEN sErrorFile FOR WRITE APPEND ' cannot append without maintenance
  TRY $hErrorFile = OPEN sErrorFile FOR WRITE CREATE 
 ELSE 
  TRY $hErrorFile = OPEN sErrorFile FOR WRITE CREATE 
 ENDIF 
 
 IF ERROR 
  sLastError = Error.Text
  RETURN FALSE
 ELSE 
  writeError("*** CError uses file: " & sErrorFileName)
  writeError("*** on: " & System.Host & " " & System.User.Name & " " & Application.Name & " " & Application.Version & " from " & Application.Path)
  sLastError = ""
  RETURN TRUE
 ENDIF 
 
END

PUBLIC SUB closeErrorFile()
 
 TRY CLOSE $hErrorFile
 TRY $hErrorFile.Close()
 
END


PUBLIC SUB writeError(sErrorText AS String) AS Boolean
 
 TRY PRINT #$hErrorFile, Date & "@" & Time & ":" & sErrorText
 IF ERROR 
  RETURN FALSE
 ELSE 
  RETURN TRUE
 ENDIF 
 
END

Upd 2018-04: ondertussen iets aangepaste versie:

' Gambas class file

' CError - help with formatting for display and storing to an error log

Public bLogToFile As Boolean

Private sPreviousError As String
Private sLastError As String
Private SErrorText As String

Private $hErrorFile As File
Private iErrorCount As Integer

Public Sub _new()
 
 Dim s As String
 
 ' rotate error log file
 If Exist(getErrorFileName() & "~")
  Try Kill getErrorFileName() & "~"
 Endif
 Try Copy getErrorFileName() To getErrorFileName() & "~"
 Try $hErrorFile = Open getErrorFileName() For Write Create
 If Not Error
  bLogToFile = True
  Exec ["gambas3", "-V"] To s
  s = "Error file for " & Application.Name & " " & Application.Version & " for " & System.User.Name & "@" & System.Host & ", gambas " & s
  Print #$hErrorFile, s 
  Print #$hErrorFile, " ----------------------------------------------------------------------------------------" 
  Try Close $hErrorFile
 Else
  Debug "try to open error file " & getErrorFileName() & ": " & Error.Text
  bLogToFile = False
 Endif
 iErrorCount = 0
 
End

Public Sub getErrorFileName() As String
 
 If Not Exist(System.User.Home &/ ".local/log")
  Mkdir System.User.Home &/ ".local/log/"
 Endif
 Return System.User.Home &/ ".local/log/" & Application.Name & "-err.txt"
 
End

Public Sub shiftError(sNewError As String)
 
 sPreviousError = sLastError
 sLastError = Stamp(sNewError)

EndPublic Sub Stamp(s As String) As String
 
 Return Now() & ";" & Str(iErrorCount) & ": " & s
 
End


Public Sub setError(sError As String, Optional bForceLogToFile As Boolean) As String
 
 SErrorText = sError
 Inc iErrorCount
 shiftError(sError)
 If (bForceLogToFile Or bLogToFile)
  LogToFile(sLastError)
 Endif
 Return iErrorCount & " " & sError & " @" & Time(Now())
 
End


Public Sub getPreviousError() As String
 
 Return sPreviousError
 
End

Public Sub LogToFile(s As String)
 
 Try $hErrorFile = Open getErrorFileName() For Write Append
 If Error
  Debug Error.Text
 Endif
 Try Print #$hErrorFile, s
 If Error 
  Debug Error.Text
 Endif
 Try Close $hErrorFile
 If Error
  Debug Error.Text
 Endif
 
End

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.