Data naar Arduino sturen via USB kabel

De usb kabel die je gebruikt om het programma in de arduino te laden kan je ook gebruiken om data door te sturen, bv vanuit Gambas.

Je moet het seriële poort object gebruiken, waarvoor je de gb.net bibliotheek importeert (Project eigenschappen, libraries).

Variabele declareren:

Public hSerial As SerialPort

Initialiseren van het object:

hSerial = New SerialPort As "hSerial"

(ps: AS "hSerial" wordt later gebruikt om te lezen van de poort)

Eigenschappen instellen:

 With hSerial
  .Clear
  .PortName = "/dev/ttyUSB0"
  .Speed = 9600 ' 4800
  .DataBits = SerialPort.Bits8
  .StopBits = SerialPort.Bits1
  .Parity = SerialPort.None
  .FlowControl = SerialPort.None
  .Clear
 End With

Poort openen:

Try hSerial.Open(3)
 If Error Then
  Print Error.Text
 Else 
  TSendTimer.Start()
 Endif 

Ik heb een timer gemaakt om gemakkelijk automatisch een aktie als een waarde uitsturen te laten uitvoeren:

Public TSendTimer As Timer
 '
 Try iNumber = getSomeValueFromDb()
 If Error Then
  Print Error.Text
 Else 
  If iNumber <> iPrevious
   doSend(iNumber)
   iPrevious = iNumber
  Else 
   ' 
  Endif 
 Endif

(in hetzelfde programma heb ik een andere timer voor het lezen van de seriële poort)

De timer aktiveert het ophalen van de gegevens van elders, bv uit een database:

getSomeValueFromDb() kan je vervanen door eender welke bewerking voor het ophalen van een waarde uit een databank, een bewerking, uitlezen van menselijke invoer, enz..

En het uisturen van de klaarstaande gegevens:


Public Sub doSend(iNumber As Integer)
' 
 Debug Now() & " Gb3 doSend > " & iNumber
 Try Write #hSerial, Str(iNumber) & gb.NewLine
 If Error Then
  Print "Gb3 Err: " & Error.Text
 Else 
  hSerial.Send()
  Inc iCounter
 Endif 

Ik hou wat tellers bij en toon in het konsole scherm de waarden die heen en weer gaan tussen de arduino en de Raspberry Pi/pc, daarom dat ik ze laat voorafgaan door “Gb3” om aan te geven wat de bron is. De inkomende data van de arduino toon ik daar immers ook.

Ontvangen via dezelfde weg

Instellen:

Public Sub setReceive()
' 
 Debug "Gb3: setReceive"
 With hSerial
  If .Status = Net.Active Then
   TTimer.Start()
   Print .DTR
   Print .DSR
   Print .Blocking
   Print .CTS
   Print .RTS
  Endif
 End With
 '
End

Lezen van seriële poort:

Public Sub hSerial_Read()
 '
 Try Read #hSerial, sIn, Lof(hSerial)
 '
End

De timer voor ontvangen van data:

Public Sub TTimer_Timer()
'
 If hSerial.Status <> Net.Active Or If sIn = "" Then 
  ' Print "Gb3: No data, or empty string.."
 Else 
  If sIn <> sPrevious
   Print "Gb3: Data received: " & sIn
   sPrevious = sIn
  Endif 
 Endif
 '
End
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.